Frågor från medlemmar

Styrelsen får in en del frågor från medlemmarna i samfälligheten, och försöker svara på dessa efter bästa förmåga. Här under kan du läsa dom frågor vi får in, och så klart svaren som styrelsen lämnat. Vill du ställa en egen fråga? Använd formuläret ute till höger.

I kolumnen “Uttaxering” från “Förslag på debiteringslängd”; Varför är det ingen skillnad på större och mindre hus i området?
Uttaxeringen sker per fastighet och gäller endast gemensamhetsanläggningarna i området. Den är alltså inte beräknad på storleken på respektive tomt eller fastighet. Gemensamhetanläggning är benämningen på en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som består av nyttigheter som är nödvändiga för att fastigheterna ska kunna fungera på lång sikt. En gemensamhetsanläggning bildas vid lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen. Du kan läsa mer om gemensamhetsanläggningar och samfälligheter i dom två PDFerna som finns här under.
Samfällighetsförening (från Lantmäteriet)
Gemensamhetsanläggning (från Lantmäteriet)

Varför har vi en tomtyteavgift, och hur beräknas den?
Tomtyteavgiften är en kommunal avgift som tas ut för användning av kommunala VA-anläggningar. Mer om den och hur den beräknas kan du läsa i dom två PDFerna från Järfälla kommun som finns här under.
Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Taxa för Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning