GemensamhetsAnläggningar GA 35-39

Iom att samfälligheten med GA 38 önskar sätta upp laddstolpar har föreningen gjort en lantmäteriförrättning.
Nedan finner ni det uppdaterad anläggningsbeslutet för GA 38 samt de övriga 35-39