Parkeringar inom Skälby Trädgårdsstads samfällighet

Parkering är endast tillåten på de anlagda parkeringsfickor som finns längs gatorna i området, dessa är avsedda som gästparkeringar. Vissa av våra gator är även brandgator vilket gör att de av säkerhetsskäl måste hållas fria från parkerade bilar, dessa gator är ännu ej markerade.
Det finns även ytor på återvändsgator som har en anlagd vändplats, dessa vändplatser är avsedda för att fordon med begränsad sikt bakåt, som exempelvis utryckningsfordon, ska kunna vända på ett säkert sätt utan att äventyra säkerheten för personer eller egendom.
Då dessa vid tillfällen används som parkeringsplats har vi satt upp skyltar för att klargöra avsikten med dessa ytor. Vi hoppas att samtliga boende, samt dess gäster, respekterar dessa anvisningar då vi hoppas kunna klara av att hantera detta tillsammans utan att behöva undersöka, samt vidta, åtgärder som vore fördyrande för samfälligheten.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen