Upplysning från styrelsen

Det har kommit till styrelsens kännedom att vissa fastighetsägare har tagit samfälld mark i besittning.

Vi vill upplysa er fastighetsägare om att planteringar, studsmattor, lekstugor osv enligt Lantmäterimyndigheten endast är tillåtet på egen fastighet. Samfälld mark får ej på något sätt planteras, inhägnas och därmed användas för enskilt bruk.

Vi ber de fastighetsägare det berör att senast 2011-10-31 återställa samfälld mark till ursprungligt skick.

Skälby Trädgårdsstads Samfällighetsförening kommer efter angivet datum återställa ej åtgärdad samfälld mark till ursprungligt skick.

Berörda fastigheter som ej följt ovan uppmaning kommer debiteras de merkostnader arbetet medför.