Angående motion/förslag avseende förutsättningar för belysning längs grusväg mot Danagränd.

Tillsammans med Brf Kämpevägen skapades och skickades en skrivelse i frågan in till kommunen. Skrivelsen formulerade vårt önskemål om belysning på den grusväg som går utmed vårt område och gränsar mot Brf Kämpevägen, och motiverade varför belysning här är viktigt.

Hos Järfälla kommun fick detta ärendenummer 2020SC109061 och svar kom från belysningsingenjör Mattias Joronen.

Mattias Joronen menar att de generellt inte sätter belysning på grusvägar, att han sätter detta på “önskelistan” men att det just nu (15 september) inte finns budget för detta.

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Styrelsens svar på motion från årsmötet 2020

Motion: “Utred kostnad och förutsättningar för laddning av elbilar i gemensam carport” (radhusens + BRF Drivbänkens carportar)

Styrelsen svarar:
Styrelsen har under året utrett kostnader och förutsättningar för att kunna installera laddstolpar i de gemensamma carportarna.

Vår samfällighet är uppdelad i olika delområden, sk GemensamhetsAnläggningar (GA). Dessa GA:n skall avspegla det ändamålet som de är indelade i. 

Exempelvis så finns GA 35 som alla fastigheter inkl BRF Sekatören och Drivbänken ingår i. I den så regleras de olika fastigheternas andel och ansvar för (i detta fall) vägar, belysning och lekplatser.
Sen har vi GA 38 som BRF Drivbänken och radhusen (inte kedjehusen) ingår i. Här regleras ansvar för bland annat soprummen och carportarna.

Dvs eventuella laddstolpar skall alltså ingå i GA 38. (Förutsättning 1)

Får man då installera laddstolpar hur som helst i en samfällighet?

Nej, det får man såklart inte göra.

En samfällighet har som uppgift att driva och förvalta området enligt befintliga stadgar och vad som är definierat i de sk GA:na. Och nu finns inte laddstolpar upptaget i GA 38.

Tillgångar, intäkter, kostnader etc. måste avspeglas i de sk GA:na. Dvs ett GA måste beskriva vad som ingår i denna, exempelvis gatubelysning.
Vill man ändra innehållet eller uppgifter och ansvar för ett GA måste man gör en sk. Lantmäteriförrättning.

Beslut om att göra en sådan skall tas på årsmötet och föregås av en motion från medlemmarna eller förslag från styrelsen.

Så för att få installera laddstolpar i de gemensamma carportarna behövs en Lantmäteriförrättning genomföras. (Förutsättning 2 )

Vad kostar det då att göra en lantmäteriförrättning och själva installationen av laddstolpar?

Styrelsen har kontaktat lantmäteriet men kan inte få en mer exakt uppgift än att det är vanligt att det kostar mellan 50-100 000 kr att göra en Lantmäteriförrättning. (Kostnad 1)

Den kostnaden kommer att fördelas enligt andelstalen i GA38. 

En lantmäteriförrättning tar vanligtvis ett antal månader men ibland längre tid då alla medlemmar skall kontaktas skriftligen.

Styrelsen har även fått offert från EON (nätägare) på att installera 4st laddstolpar (till en början). Installation av dessa kostar ca 85 tkr. Dvs ca 20 tkr/st vilket kommer faktureras eller avbetalas av de boende som väljer att ansluta sig. Exakt hur detta skall gå till får vi återkomma till när det blir aktuellt. (Kostnad 2)

För att reducera kostnaden på installation av laddstolparna kan man få bidrag om 50% från Naturvårdsverket, vilket styrelsen gjort och fått ok på.

Vad kostar det att ladda bilen: Det är högst oklart och vi kan inte svara på det exakt, eftersom elpriser varierar, annat än att hänvisa till EON:s hemsida

Slutsats:

Förutsättning 1: Laddstolpar skall ingå i GA38 – Klart

Förutsättning 2: Genomför en lantmäteriförrättning efter årsmötet om så beslutas (motion redan inkommen)


Kostnad 1: GA38 Kommer att få ta kostnaden för förrättning om ca 50-100 000 kr. (20 radhus + boende i Drivbänken)

Kostnad 2: Efter Naturvårdsverkets subvention kommer boende att få betala (på något sätt) ca 10 000 kr för att använda laddstolpen + elförbrukning.


Tidplan: Årsmötet hålls i mars/april. Ansökan om förrättning kan (om så beslutas) skickas in därefter med efterföljande handläggningstid från lantmäteriet.

Realistiskt är att laddstolpar kan finnas på plats i okt/november-21.

Mer om GA:n, laddstolpar och lantmäteriförrättningar kan man hitta här.

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Fyrverkerier på nyår

Fyrverkerier får endast användas enligt de föreskrifter och instruktioner som tillhandahålls av de som säljer fyrverkererier.

Användning av fyrverkerier kräver stora säkerhetsavstånd, ofta 50-100 meter, och Skälby Trädgårdsstad har inte tillgång till de ytorna som behövs för att skapa tillräckligt stora säkerhetsavstånd för både människor, bilar och fastigheter.

Styrelsen uppmanar därför boende att INTE avfyra raketer osv från samfällighetens ytor.

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Motioner till årsmötet

Om du har något förslag för att förändra och förbättra vårat område så önskar vi att du lämnar in en motion innan årsmötet.

Motioner skall vara inlämnade innan 15:e januari.

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Parkering i området

Då en del fastigheter bytt ägare den senaste tiden verkar det som om Styrelsen behöver påminna om parkeringsreglerna i området.

Parkering görs inom de uppmålade rutorna som finns längs våra gator i området.

Det är alltså INTE ok att parkera utanför sitt hus på samfällighetens mark utanför dessa målade rutor exempelvis på markplattor eller på gräsytor.

Det är heller inte ok att parkera på de ytor som är till för att räddningstjänsten skall kunna vända och backa säkert. Dessa ytor är tydligt utmärkta med en “parkeringsförbudsskylt”.

Parkering i uppmålade rutor får göras i 7 dagar i streck utan att behöva flytta bilen.

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Sophantering i området

Kommunen har, kanske som bekant, valt att byta hämtningsdag för våra hushållssopor.

Den nya dagen är Torsdagar.

Detta gäller med start från v41. och gäller både “egna hem” och de för radhus och BRF:ernas gemensamma soprummens hämtningar.

/Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar